زیر دامنه چیست؟


ساب دامین (زیردامنه) چیست؟


ساب دامین (زیردامنه)  به انگلیسی (Subdomain) نامی است که قبل از نام اصلی سایت قرار می گیرد و با یک نقطه از نام اصلی جدا می شود. مثال بارز این مورد نام وبلاگ هاست. به عنوان مثال: http://shop.tij.ir ، که در اینجا shop یک ساب دامین می باشد.

بررسی اجمالی:
سامانه نام دامنه یک ساختار درختی یا سلسله مراتبی دارد، با هر نام دامنه که یک برآمدگی از این درخت به شمار می آید. یک زیردامنه خود دامنه ای است که بخشی از یک دامنه بزرگتر می باشد. تنها دامنه ای که زیردامنه نیست دامنه ریشه...در حال بارگذاری..